S nadšením, odvahou a láskou

Stanovy

Art Klapka, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Art Klapka, z. s.

IČO:01511505

Registrace: MV ČR dne 18.3. 2013

Název: Art Klapka, z.s.

Sídlo: Sovova 653/5, 734 01 Karviná 4

Sdružení vyvíjí svou činnost na území ČR 

Čl. II

Účel spolku

1. Příprava a natáčení amatérských filmů.

2. Zpracování amatérských filmů.

3.Spolupráce s obdobnými organizacemi a veřejnými institucemi, zejména v souvislosti s amatérským filmem.

 

/Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) Příprava scénářů.

b) Spolupráce s podobnými organizacemi.

c) Natáčení v exteriérech, interiérech.

d) Propagace pomocí tiskopisů, internetu, přednášek.

e) Natáčení různých druhů amatérských filmů, především hraných a dokumentů.

d) Obsah amatérských filmů spolku slouží k rozvoji společnosti, kultuře a duchovním hodnotám. Jedním z cílů je propagace statutárního města Karviné.

 

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze

b) předseda.

Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o zániku spolku.

 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.


 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

 

Čl. VIII

Zásady hospodaření:

 

1.Spolek hospodaří s movitým majetkem

2.Zdroji majetku jsou zejména:

- Dary a příspěvky členů

- Dary a příspěvky PO a FO

- Příležitostní příjmy z akcí pořádaných sdružením

- Příspěvky z veřejných rozpočtů, zdrojů, grantů, projektů

- Příspěvky a dary církví


                                                                                       Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


 

 

V Karviné dne 4.12.2016

Zapsala Monika Jarošková

Ověřil: Miroslav Vodák

 

Zápis z členské schůze „o.s. Art Klapka“

nyní zapsaného spolku

 

Místo:  Sovova 653/5, 734 01 Karviná

Přítomni: 2 členové ze 3 (viz prezenční listina)

Program:

1. Schválení nových stanov.

2. Schválení nového názvu sdružení.

3. Volba předsedy a místopředsedy.

 

Úvod

 

Členská schůze byla svolána předsedkyní občanského sdružení o.s. Art Klapka (dále jen „sdružení“) na 14.12.2016na základě registrace o.s. u MVČR dne 18. března 2013, pod IČO: 015 11 505, se sídlem Sovova 653/5, 734 01 Karviná.

 

Členská schůze ze sešla v počtu 2 členů ze 3:

Monika Jarošková

Miroslav Vodák

Členská schůze projednala následující body:

Ad 1. Změna názvu z o.s. Art Klapka na Art Klapka z.s.

Ad 2. Nové stanovy Art Klapka z.s.

      Ad 3 Předsedkyní spolku a hospodářem byla zvolena Monika Jarošková

      Ad 4 Místopředsedou spolku byl zvolen Miroslav Vodák

Ad 5 Členská schůze projednala plán aktivit sdružení v souladu s cílem činnosti sdružení, Zejména přípravu natáčení dokumentu o Karviné a zámku Solca a psychodramatu. Tento plán byl schválen.

 

Zapsala: Monika Jarošková

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons John Mallon Iphoneography  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode